„Дневен център за деца с увреждания“ - кв. Велчевци обявява процедура по подбор за длъжността специален педагог

 

Основна цел на длъжността:

Специалният педагог в „Дневен център за деца с увреждания“ – кв. Велчевци изпълнява задачи, свързани с формиране на умения и навици у децата – потребители на социалните услуги, и стимулиране на тяхното интелектуално развитие с цел успешна адаптация и реализация.

Основни задължения на длъжността:

 • работи с деца със специални образователни потребности - потребители на социална услуга „Дневен център за деца с увреждания“ – кв. Велчевци;
 • организира грижата за децата съобразно техните индивидуални програми;
 • договаря услугите и графика със семействата на децата;
 • подпомага самоподготовката и консултира родителите относно спецификата на подходящите за тях занимания;
 • използва подходящи образователни стратегии, методи и техники, съобразени с възрастовите особености и образователните потребности на децата;
 • установява образователни потребности и дефицити на децата, планира и организира тяхното компенсиране;
 • дава консултации и изготвя индивидуални комплекси за работа в домашни условия;
 • организира и води занимателни и игрови дейности с децата.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Минимална образователно-квалификационна степен - бакалавър.
 • Специалност  – „Специална педагогика“, "Предучилищна педагогика".
 • Професионален опит – 1 година опит по специалността.
 • Отговорност, умение за работа в екип, комуникативност, инициативност, творчество, умения за работа с деца с увреждания.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление до ръководителя на ДЦДУ - кв. Велчевци (свободен текст).
 • Професионална автобиография (CV).
 • Копия на документи, удостоверяващи придобитата образователно-квалификационна степен.
 • Копия на документи, удостоверяващи професионалния опит.

Документите се приемат до 10.12.2021  г. включително в „Дневен център за деца с увреждания“ – кв. Велчевци, гр. Габрово.

Информация относно процедурата по подбор ще бъде публикувана на интернет страницата на Община Габрово, раздел Актуално/Кариера.

За справка: тел.: 0877158831

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни.