О Б Я В А

 

Община Габрово набира кандидати за работа на длъжност старши експерт /по трудово правоотношение/  

в отдел „Информационни и комуникационни технологии“

 

           

Основна цел на длъжността:

 • Програмно-техническо обезпечаване на компютърната мрежа и системите за електронна обработка в Общината.
 • Компютърна мрежа и техника – поддържане, ремонт.
 • Съдействие при поддържане на съществуващите информационни системи.
 • Дава съвети и оказва подкрепа на служителите от общинска администрация в рамките на своята професионална компетентност.

 

 • Изисквана минимална степен на завършено образование: висше - бакалавър
 • Минимален професионален опит 1 година
 • Специалност, по която е придобито образованието: от професионална област - информатика, комуникационни технологии или компютърни системи и технологии

 

Размер на основната заплата, определена за длъжността - 1070 лв.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за кандидатстване до кмета на Общината - свободен текст.
 • Автобиография.
 • Копия от документи за придобита образователно-квалификационна  степен.
 • Копие от документи, удостоверяващи професионалния опит.

 

Документите се приемат до 12.11.2021 г. в деловодството на Община Габрово.

Подборът ще се извърши по документи и събеседване.

Нормативна база, въз основа на която ще се проведе събеседването:

Закон за киберсигурност (ЗКС); НАРЕДБА за общите изисквания за мрежова и информационна сигурност (НМИМИС); ЗАКОН за електронното управление; НАРЕДБА за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (НОИИСРЕАУ).

 

Списъкът с допуснатите до събеседване, както и мястото, датата, и часът на провеждане ще се обявят до 16.11.2021 г. на електронната страница на адрес:  www.gabrovo.bg/Актуално/Кариера.

 

За справка:

- тел.: 066/ 818 315  - Диана Николова – по въпроси, свързани с документите за допускане до подбор;

- тел.: 066/818 326 – инж. П. Христова – по въпроси, свързани с естеството на работа.

 

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за Защита на личните данни.