ОБЩИНА  ГАБРОВО

 

 С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността главен експерт в отдел „Счетоводен“ – Община Габрово

 

Въз основа на преценката на подадените документи, конкурсната комисия, назначена със заповед № 2283/07.09.2021 г. на органа по назначаване, реши:

 

а) Допуска до конкурс:

Грета Гошева

Стефка Стойнова

Гергана Георгиева

 

Допуснатите кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 22.10.2021 г., в 9.00 ч., в сградата на Община Габрово - Ритуална зала.

Интервюто ще се проведе на същата дата от 10.30 ч.

 

б)  Недопуснати кандидати няма.

 

Председател:

Т. Керемедчиева