В резултат от проведената процедура по подбор за длъжностите медицинска сестра и санитар в социалните услуги „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ и „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“, проект BG05M9OP001-2.090-0005-C01 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания“, Етап 2, предоставяне на новите услуги – Център за грижа за лица с различни форми на деменция и Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване на територията на община Габрово, комисията, назначена със заповед № 28/11.10.2021 г. на управителя на "Регионален хоспис" ЕООД, класира кандидатите, както следва:

1. За длъжността медицинска сестра - Пенка Златева.

2. За длъжността санитар - Павлинка Иванова.

 

Класираните кандидати ще бъдат уведомени лично, на посочените от тях телефони, относно процедурата по сключване на трудово правоотношение.