Свободни работни места на длъжност учител 

в Детска градина "Радост" - Габрово

        

Ръководството на Детска градина „ Радост” - Габрово обявява следните две свободни работни места на длъжност учител в детска градина, с продължителност на работното време 8 часа, считано от 01.11.2021 г.:

- 1 работно място по чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ (със срок за изпитване - до 6 месеца в полза на работодателя), с продължителност на работното време 8 часа, считано от 01.11.2021 година;

- 1 работно място по чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ (със срок за изпитване - до 6 месеца в полза на работодателя), с продължителност на работното време 8 часа, считано от 01.11.2021 година.

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

1. Образование – висше, степен „магистър”, „бакалавър” :

- Професионално направление: Предучилищна педагогика;

- Професионално направление: Предучилищна и начална училищна педагогика;

- Професионално направление: Предучилищна педагогика и чужд език.

 

2. Присъдена професионална квалификация „детски учител”, „детски и начален учител“.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

- Заявление до директора на детската градина;

- Мотивационно писмо;

- Документ за самоличност, копие и оригинал;

- Трудова автобиография;

- Копие на трудова книжка;

- Копия и оригинал от документите,  удостоверяващи завършена степен на образование и квалификация.

 

СРОК И МЯСТО НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

Документите се подават лично в сградата на Детска градина "Радост" - гр. Габрово, ул. "Чумерна" № 15, от 15.10.2021 г. до 22.10.2021 г. (включително), от 8:30 часа до 16:30 часа.

           

Лице за контакт: Вероника Атанасова. – директор на ДГ „Радост“;

тел.: 066/806557; 0893350676

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за Защита на личните данни.