В резултат от проведеното събеседване за длъжността санитар в ЦНСТДМУ "Мирни дни" (1 работно място) и ЦНСТДМУППМГ - кв. Велчевци (1 работно място) - по проект BG05M90P001-6.002 „Патронажна грижа + в община Габрово“ (направление № 2), комисията, назначена със заповед № 2514/05.10.2021 г. на кмета на община  Габрово, класира:

Светла Славова - за длъжността санитар в ЦНСТДМУППМГ - кв. Велчевци (проект BG05M90P001-6.002 „Патронажна грижа + в община Габрово“ - направление № 2)

Татяна Николова - за длъжността санитар в ЦНСТДМУ "Мирни дни" (проект BG05M90P001-6.002 „Патронажна грижа + в община Габрово“ - направление № 2)

 

Класираните кандидати ще бъдат уведомени лично (на посочените от тях телефони) относно процедурата по сключване на трудово правоотношение.