„Регионален хоспис“ ЕООД набира кандидати за работа на длъжност санитар в социалните услуги „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ и „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“, разкрити по проект на Община Габрово BG05M9OP001-2.090-0005-C01 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания - Етап 2 - предоставяне на новите услуги - Център за грижа за лица с различни форми на деменция и Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване на територията на община Габрово”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

 

Брой работни места: 7

Работно време: пълен работен ден - 8 часа

Срок на трудовото правоотношение: за определено време.

 

Основна цел на длъжността:

Поддържане на личната хигиена на настанените в  „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ и „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“. Почистване и хигиенизиране на помещенията.

Основни задължения на длъжността:

 • Провежда текуща и крайна дезинфекция на стаите на потребителите, кабинети, санитарни възли, общи помещения в двата центъра за грижа.
 • Почиства от прах и замърсяване обзавеждането в помещенията и техническото оборудване при спазване правилата за експлоатация.
 • Подпомага потребителите в центровете за грижа при поддържането на лична хигиена.
 • Подменя ежедневно и при нужда личното бельо на настанените лица и постелното бельо в ползваните от тях стаи.
 • Помага при разнасянето на храна.
 • Храни нуждаещите се потребители.
 • Отзовава се незабавно при повикване от болен, медицинска сестра или управителя на центровете.
 • Придружава потребителите на центровете по време на разходка.
 • Следи за наличието на миещи и дезинфекциращи препарати, необходими за хигиенизирането и дезинфекцията на помещенията.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • минимална образователна степен: основно образование.
 • професионален опит: не се изисква. Наличието на такъв е предимство.

Допълнителни компетенции:

 • Нагласи за работа с възрастни и хора с увреждания и техните близки.
 • Комуникативност и умение за работа в екип.

Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление за кандидатстване до ръководителя на "Регионален хоспис" ЕООД (свободен текст).

2. Автобиография (CV).

3. Копия на документи, удостоверяващи придобитата образователна степен.

4. Копия на документи, удостоверяващи придобит професионален опит и/или квалификация (по преценка на кандидата).       

Място за подаване на документите:

Документите се подават лично или чрез пълномощник в деловодството на Община Габрово, пл. „Възраждане“ № 3.

Срок за подаване на документите: до 22.10.2021 г. включително.

Подборът на кандидатите за обявената длъжност ще се извърши на два етапа: по документи и събеседване.

Списък с допуснатите до събеседване кандидати и информация за дата, място и час за провеждане ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Габрово, раздел Актуално/Кариера.

За справка: тел. 066/818 442; 066/818 399; 0885 264386.

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за Защита на личните данни.

Кратка информация за проекта  може да намерите ТУК.