Община Габрово набира кандидати за работа на длъжност психолог в „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства в община Габрово"

 

Брой работни места: 1

Работно време: пълен работен ден - 8 часа

Срок на трудовото правоотношение: за определено време

 „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства“ е  разкрит в рамките на  проект BG05M9OP001-2.004-0042 „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. В Комплекса се предоставят услуги за ранно детско развитие, насочени към деца в риск от 0 до 7 годишна възраст, включително с увреждания и техните родители/семейства.

Основна цел на длъжността:

Психологическа подкрепа на потребителите на услугите в „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства“, техните семейства и близката обкръжаваща общност (при необходимост).

Основни задължения на длъжността:

 • Предоставя психологическа подкрепа и консултиране (индивидуално и групово) на настоящи и бъдещи родители за формиране и развитие на родителски умения.
 • Индивидуално консултиране на деца и родители, включително и чрез работа на терен, подпомагайки социалното включване на потребителите и техните семейства.
 • Изготвя, води и актуализира документацията, свързана с пряката му работа с потребителите на услугите.
 • Организира и участва в периодични срещи с останалите специалисти, включени в услугите по проекта, с цел с координиране на съвместната работа с потребителите.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Минимална образователно-квалификационна степен - бакалавър.
 • Специалност  – „Психология“.
 • Професионален опит – не се изисква.
 • Умения и нагласи за работа с лица от уязвимите групи, включително деца с увреждания и техните семейства, бъдещи родители.
 • Комуникативност.
 • Компютърна грамотност (много добри умения за работа с Word и Excel) - доказва се с практически изпит след събеседването за длъжността.

 

Предимство:

 • Наличие на професионален опит в областта на психологията.
 • Допълнителни квалификации, имащи отношение към длъжността.

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие – по образец.
 • Декларация – по образец.
 • Професионална автобиография (CV) – по образец.
 • Копия на документи, удостоверяващи придобитата образователно-квалификационна степен.
 • Копия на документи, удостоверяващи професионалния опит (когато кандидатът притежава такъв).
 • Копия от документи, удостоверяващи допълнителната квалификация - удостоверения, сертификати и др. (когато кандидатът притежава такива).

                                                                                   

Документите се приемат до 15.10.2021  г. в деловодството на Община Габрово, пл. „Възраждане“ № 3.

Подборът ще се извърши по документи, събеседване и практически изпит по компютърна грамотност.

Информация за допуснати до събеседване кандидати, за място, дата и час на провеждане ще бъде публикувана на електронната страница на Община Габрово: www.gabrovo.bg/Актуално/Кариера.

Документите за кандидатстване по образец може да получите в Община Габрово, Център за административно обслужване или да изтеглите от прикачените файлове след настоящата обява.  

 

За справка:

 •  тел.: 066/818 399; 818 442 – дирекция „Образование и социални дейности“

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни.

Документи по образец
Заявление 106 KB
Декларация 102 KB
Автобиография 132 KB