Военно окръжие – Габрово информира, че започна кампанията по приемане на СРОЧНА СЛУЖБА  в доброволния резерв на български граждани, с провеждане на подбор по документи през 2022 година. Обявените длъжности, съгласно заповед № ОХ 857 от 27.09.2021г. на министъра на отбраната са:

длъжност „Младши специалист” – 120 броя;

длъжност „Младши специалист по артилерия и противовъздушна отбрана” – 30 броя.

Изисквания:

1. да имат завършено най-малко основно образование;

2. да са годни за служба в доброволния резерв;

3. да са психологично пригодни за служба в доброволния резерв;

4. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

5. срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

6. да нямат друго гражданство;

7. да не навършват 40 години в годината на кандидатстване;

8. да нямат премината военна служба, срочна служба или военна подготовка.

Срочната служба в доброволния резерв ще се проведе в Национален военен университет „Васил Левски” – Велико Търново с начало 10.01.2022г. и преминава на три етапа: начална военна подготовка – за един месец – казармен режим; специална военна подготовка – продължителност два месеца – свободен режим с осигурено настаняване, и колективна военна подготовка – три месеца.

Подробна информация на тел. 0882552015; 066/805531; 066/800257        

Документи се приемат във Военно окръжие – Габрово, ул. „С. Врачански” 1 до 22.10.2021г.