Община Габрово

набира кандидати за работа на длъжност САНИТАР в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи - кв. Велчевци

по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-6.002 „Патронажна грижа плюс“, направление № 2

 

 

Брой работни места:  2 работни места на пълен работен ден - 8 часа.

Срок на трудовото правоотношение: за определено време.

Основно трудово възнаграждение: 737.00 лв.

 

Основна цел на длъжността:

Превенция на разпространението на COVID 19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности, чрез подкрепа на персонала за създаване на безопасна и сигурна среда.

 

Основни задължения на длъжността:

  • дезинфекция/почистване на сградния фонд на социални услуги, делегирани от държавата дейности, заедно с прилежащите му площи, в това число стени, врати и др.
  • почистване/дезинфекция в помещенията на социалната услуга, включително на прозорци, мебели, под, техника и др.;
  • подкрепа на персонала на социалната услуга за създаване на безопасна и сигурна среда;
  • дезинфекция на определените в социалната услуга критични точки, които подлежат на задължителна дезинфекция - повърхности, свързани с поток на хора, често докосвани повърхности (плотове, мебели, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, парапети, телефони, екрани, тоалетни чинии, мивки, бани, кранове и др.);
  • периодично проветряване на всички помещения в сградата;
  • дезинфекция след всяка употреба на всички използвани от персонала и специалистите консумативи и уреди (топки, играчки, моливи и др.).

 

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

  • Минимална образователно-квалификационна степен – основно образование.
  • Професионален опит -  не се изисква.
  • Умения за работа с лица от уязвимите групи, комуникативност, отговорност, умения за работа в екип; умения за справяне с конфликтни ситуации; емоционална устойчивост; оперативност.

 

Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление за кандидатстване (свободен текст).

2. Автобиография (CV).

3. Мотивационно писмо.

4. Копия на документи, удостоверяващи придобитата образователна степен.

5. Копия на документи, удостоверяващи придобит професионален опит и/или квалификация (по преценка на кандидата).

                                                                                   

Място за подаване на документите:

Документите се подават лично или чрез пълномощник в деловодството на Община Габрово,

пл. „Възраждане“ № 3.

Срок за подаване на документите: до 18.06.2021 г. включително.

 

Подборът на кандидатите за обявената длъжност ще се извърши на два етапа: по документи и събеседване.

Списъкът на допуснатите до събеседване кандидати, дата, място и час за провеждане ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Габрово, раздел Актуално/Кариера.

 

За справка: тел. 066/818 442; 066/818 399; 066/818 370

 

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за Защита на личните данни.