ОБЩИНА ГАБРОВО

Конкурсната комисия, назначена със заповед № 1069/27.05.2021 г. на Органа по назначаване за провеждане на конкурсна процедура за избор на директор-дирекция «Общинска собственост и стопанска дейност» - Община Габрово, утвърди

СИСТЕМА

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА ЗА ДИРЕКТОР-ДИРЕКЦИЯ «ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ»

І-ви  ЕТАП - ТЕСТ

Конкурсната комисия изготви три различни варианта на тест с 20 затворени въпроси, с един възможен верен отговор.                

Всеки въпрос от теста носи по една точка и максималният резултат е 20 точки.

Комисията определи минимален резултат 14 точки, при който кандидатът се допуска до интервю, и коефициент на тежест, с който да се умножава резултатът – 4.

Решаването на теста ще продължи 1 час.

 

ІІ-ри  ЕТАП – ИНТЕРВЮ

Всеки член на комисията преценява отговорите по 5-степенна скала и попълва формуляр, съгласно приложение № 7 към чл. 42, ал. 4 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДС/.

Комисията определи минимален резултат /общ сбор от оценките на членовете на комисията/, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто и участва в класирането – 160 точки /максимален резултат 200 точки/, и коефициент на тежест, с който да се умножава резултатът– 4.

Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, които са получени от решаването на теста и от интервюто, умножени с определените от комисията коефициенти на тежест.

Въз основа на проведения конкурс комисията класира от първо до трето място кандидатите с най-висок окончателен резултат, който е получен при провеждането на конкурса, за което съставя протокол /чл. 44, ал. 2 от НПКПМДС/.

Преценката на комисията и класирането на кандидатите не подлежат на съдебен контрол /чл. 44, ал. 2 от НПКПМДС/.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мария Йозова

Заместник-кмет на Община Габрово