Въз основа на преценката на подадените документи, конкурсната комисия, назначена със заповед №1069/27.05.2021 г. на Органа по назначаване

ДОПУСКА ДО КОНКУРС:

ДАНИЕЛА МИРЧЕВА

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ      

СТЕФАН МАНДАЛОВ

ВАЛЕРИЙ ИВАНОВ         

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 14.06.2021 г. в 9.00 часа в сградата на Община Габрово, ет.І, Ритуална зала за решаване на тест. На същата дата, от 11.00 ч. в Ритуална зала ще се проведе и интервюто.

НЕ СЕ ДОПУСКА ДО КОНКУРС

СТЕФАН ДРАШКОВ - поради липса на изисквания за длъжността професионален опит или ранг.

Председател:

/п/ М. Йозова