ОБЩИНА ГАБРОВО

 

С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността началник-отдел «Социални дейности и здравеопазване»

 

 

Въз основа на преценката на подадените документи, конкурсната комисия, назначена със заповед № 1043/25.05.2021 г. на Органа по назначаване,

Р Е Ш И:

ДОПУСКА ДО КОНКУРС:

Пенка Лекова

 Емил Киселков

Деница Вачкова

 

Допуснатите кандидати трябва да се явят на конкурс на 10.06.2021 г. в 9.30 часа в сградата на Община Габрово, Ритуална зала, за решаване на тест.

На същата дата от 11.30 ч. в Ритуална зала ще се проведе интервюто.

           

НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ НЯМА.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

П. Тихова