О Б Я В А

За своя екип Община Габрово търси кандидати за позицията главен експерт /архитект/ в отдел „Устройствено планиране“,

дирекция “Устройство на територията”

 

Основна цел на длъжността:

Изпълнява дейността по обявяването и одобряването на подробни устройствени планове /ПУП/ за изменение на ЗРП на гр. Габрово.

Осъществява дейности по прилагането на ПУП и по техническото обслужване на гражданите.

Изпълнява дейности, свързани с архитектурата, зелените системи и градоустройството, като подпомага главния архитект в неговата работа. 

 

Изисквания към кандидатите:

  • Минимална образователна степен – висше.
  • Професионална област – строителство и архитектура.
  • Минимален професионален опит – 2 години в областта на основната цел на длъжността.
  • Дигитална компетентност - доказва се с практически изпит.

 

Работна заплата – 1200 лв.

 

Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление за кандидатстване до кмета на Общината - свободен текст;
  • Мотивационно писмо;
  • Автобиография;
  • Копия от документи за придобита образователно-квалификационна  степен;
  • Копия от документи, удостоверяващи професионалния опит;
  • Копия от документи за допълнителни квалификации и правоспособност /при наличие на такива/.

Документите се приемат до 18.06.2021 г. в деловодството на Община Габрово.

Подборът ще се извърши по документи, събеседване и практически изпит по компютърна грамотност.

При желание, кандидатите могат да получат длъжностната характеристика за обявената длъжност от служителите в отдел УЧР.

Списъкът с допуснатите до събеседване кандидати, както и мястото, датата и часът на провеждане ще се обявят на 23.06.2021 г. на таблото за обяви и съобщения в Центъра за административно обслужване в сградата на Община Габрово и на електронната страница на адрес:  www.gabrovo.bg/Актуално/Кариера.

За справка:

- тел.: 066/818 330 – инж. Соня Корназова – директор-дирекция УТ – по въпроси, свързани с естеството на работата;

- тел.: 066/818 315 – Д. Николова – началник-отдел УЧР  - по въпроси, свързани с документите за кандидатстване.

 

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за Защита на личните данни.