Община Габрово

набира кандидати за работа на

длъжност координатор, грижи за възрастни хора в общността

по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-6.002 „Патронажна грижа + в община Габрово“

Брой работни места: 1

Дневно работно време: пълен работен ден - 8 часа

Срок на трудовото правоотношение: 04.01.2022 г.

 

Основна цел на длъжността:

Координация на дейностите по предоставяне на интегрираните здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора.

Основни задължения на длъжността:

  • координира посещенията на адреси на назначените по процедурата лица;
  • координира изпълнението на текущите задачи на специалистите, назначени по процедурата;
  • координира дейностите по прием на заявления и сключване на договори с кандидат-ползватели/ползватели на патронажна грижа;
  • проучва мнението на ползвателите на патронажна грижа с цел установяване степента на удовлетвореност от услугата;
  • следи за актуалността на плановете за предоставяне на интегрираните здравно-социални услуги;
  • спазва правилата за взаимодействие в екипа по предоставяне на патронажна грижа.

Размер на основната заплата за длъжността: 955.00 лв.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

  • Минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър.
  • Професионален опит -  3 години в областта на основната цел на длъжността.
  • Умения за работа с лица от уязвимите групи, комуникативност, отговорност, умения за работа в екип, умения за справяне с конфликтни ситуации, оперативност.

Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление за кандидатстване (свободен текст).

2. Автобиография (CV).

3. Мотивационно писмо.

4. Копия на документи, удостоверяващи придобитата образователна степен.

5. Копия на документи, удостоверяващи придобит професионален опит.

6. Копия на документи, удостоверяващи други квалификации (по преценка на кандидата).   

                

Място за подаване на документите:

Документите се подават лично или чрез пълномощник в деловодството на Община Габрово, пл. „Възраждане“ № 3.

Срок за подаване на документите: до 12.04.2021 г. включително.

Подборът на кандидатите за обявената длъжност ще се извърши на два етапа: по документи и събеседване.

Списъкът на допуснатите до събеседване кандидати, дата, място и час за провеждане ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Габрово, раздел Актуално/Кариера.

 

За справка: тел. 066/818 442; 066/818 370

 

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за Защита на личните данни.