ОБЩИНА ГАБРОВО

набира кандидати за длъжността изпълнител-гледач на животни в Приют за безстопанствени животни - Община Габрово

 

 

Основни длъжностни задължения:

Съблюдава приетата технология за отглеждане на животните и утвърдения дневен режим.

Почиства, дезинфектира и измива помещенията, клетките, съдовете и пособията.

Контролира здравословното състояние на животните и сигнализира за отклонения, изучава нрава им; извършва обезпаразитяване на животните и обща дезинфекция по предписание на ветеринарния лекар.

Оказва съдействие на ветеринарния лекар при извършване на кастрации.

Получава и съхранява доставените хранителни продукти.

Поддържа и почиства битовото помещение и общите части; поддържа ред и чистота в района, участва в ремонта и поддръжката на базата на Приюта.

Дава дежурства по график.

 

Изисквания към кандидатите:

Минимална образователна степен – средно образование

 

Необходими документи за кандидатстване:

-   заявление – свободен текст         

-   автобиография;

-   копие от документ за придобито образование;

-   копие от документ, удостоверяващ придобития трудов стаж;

-   копие от експертно решение на ТЕЛК /при наличие на такова/;

-   копие от документ за преминат курс на обучение за защита и хуманно отношение към животните /при наличие на такъв/ - ще бъде предимство.

 

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи и събеседване.

Списъкът с допуснатите до събеседване, както и мястото, датата и часът на провеждане ще се обявят на таблото за обяви и съобщения в Центъра за административно обслужване на Община Габрово и на електронната страница на адрес:  ww.gabrovo.bg

 

Документите се приемат до 16.04.2021 г. в деловодството на Община Габрово.

За справка:

- тел.: 0886613040 – Бистра Петкова – Управител на ПБЖ,   относно естеството на работа;

- тел.: 066/818 315 – Диана Николова – по въпроси, свързани с документите за назначаване.

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за Защита на личните данни.