Община Габрово набира кандидати

за длъжността медицинска сестра/медицински специалист в

Професионална гимназия по туризъм „Пенчо Семов“ - гр. Габрово

 

Основна цел на длъжността:

Осъществяване на качествена лечебно-профилактична и хигиенно-епидемиологична дейност в Професионална гимназия по туризъм „Пенчо Семов“ - гр. Габрово.

Брой работни места: 1

Основни задължения на длъжността:

 • оказва първа долекарска помощ при спешни състояния;
 • провежда профилактични дейности за предотвратяване и ограничаване на рисковите фактори;
 • организира и участва в здравно обучение на учениците;
 • организира и провежда противоепидемични дейности за предотвратяване възникването и ограничаване разпространението на заразните и паразитни болести;
 • осъществява контрол и подпомага директора на училището за осигуряване на безопасни условия за обучение.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • образователно-квалификационна степен: бакалавър;
 • специалност: „Медицинска сестра“ или „Фелдшер“;
 • професионален опит - не се изисква;
 • членство в „Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи“ (БАПЗГ).

Необходими документи за кандидатстване:

 • заявление за участие (свободен текст);
 • автобиография;
 • мотивационно писмо;
 • копие на документ, удостоверяващ придобитата образователно-квалификационна степен;
 • копие на документи, удостоверяващи професионален опит (ако кандидатът притежава такъв);
 • копие на документ, удостоверяващ членството на кандидата в БАПЗГ.

Основно месечно трудово възнаграждение за длъжността: 990.00 лв.

Подборът на кандидатите ще се проведе на два етапа: подбор по документи и събеседване с допуснатите кандидати.

Място за подаване на документи:

Документите се подават в Община Габрово, пл. „Възраждане“ № 3, Деловодство.

Краен срок за подаване на документи за кандидатстване: 09.04.2021 г. включително

 

Списък с допуснатите до събеседване кандидати, както и информация за място, дата и час на провеждане, ще бъдат обявени на интернет страницата на Община Габрово, раздел Актуално/Кариера.

За справка:

- тел: 066/818 343 - дирекция „Образование и социални дейности“ - относно естеството на работа;

- тел.: 066/818 370; 818 315 - отдел „Управление на човешките ресурси“ - относно документите за кандидатстване.

 

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни.