Съобщение за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

 

Уважаеми избиратели,

Право да гласуват с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители имат избирателите с постоянен, съответно настоящ адрес (в случаите, когато са подали заявление и са били вписани в избирателния списък по настоящ адрес) на територията на населено място, за което е образувана секция за гласуване с подвижна избирателна кутия, които към 4 април 2021 г. са поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето.

Заявлението Приложение №1 към Решение №2159-НС от 2 март 2021 година се подава в срок от 24.03.2021 г. до 31.03.2021 г., от избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно Закона за здравето.

Заявлението (Приложение № 1) се подава по един от следните начини:

саморъчно подписано от избирателя и подадено до Община Габрово от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс;

- подписано и подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс;

- заявление, подадено на електронната поща на Община Габрово izbori@gabrovo.bg без да се изисква квалифициран електронен подпис.

Към заявлението не се прилагат документи, освен пълномощно в свободен текст в случаите, в които се подава чрез пълномощник.

След проверка от страна на Общинска администрация в Единния информационен портал – COVID 19, заявителят ще получи обратна информация относно включването му за гласуване с подвижна избирателна кутия.