Нормативно основание:

Наредба № 34 от 6 декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници - чл. 25, ал. 3

Необходими документи:

- Заявление за извършване на промяна на обстоятелствата, вписани в разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници № ………………………. от ………….. 20 …. г.

            - Документи, удостоверяващи промяната на обстоятелствата;

            - Пълномощно.

Срок за извършване: 14 дни

Не се заплаща такса за извършване промяна на обстоятелствата