Нормативно основание:

Наредба № 34 от 6 декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници - чл. 28, ал. 1, т. 1

Необходими документи:

- Заявление за прекратяване действието на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници № ………………………. от ………….. 20 …. г.

- Издаденото разрешение по чл. 24, ал. 1

            - Документи, удостоверяващи причините за прекратяване;

            - Пълномощно.

Срок за извършване: 14 дни

Не се заплаща такса за прекратяване действието на разрешение