Нормативно основание:

Наредба № 34 от 6 декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници - чл. 9

Необходими документи:

- Заявление за извършване на регистрация и издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз;

- Списък на превозните средства, с които ще се осъществява таксиметров превоз на пътници;

- Списък с данни на водачите, които ще осъществяват таксиметров превоз на пътници;

            - Списък на превозните средства, с които ще се осъществява таксиметров превоз на пътници по образец (приложение № 4а);

            - Списък с данни на водачите, които ще осъществяват таксиметров превоз от мое име, но за своя сметка, по образец (приложение № 4б);

            - Копия на писмени договори с водачите, които ще извършват дейността от мое име, но за своя сметка (ако е приложимо);

            - Копие на документ (договор за наем, договор за лизинг или др.), удостоверяващ съгласието на собственика на превозното средство да бъде вписано в списъка към удостоверението за регистрация (в случаите, когато превозното средство не е собственост на търговеца);

            - Документ за платена такса;

            - Пълномощно.

Срок за извършване: 14 дни

Такса: 100 лева

Банкова сметка: BG58STSA93008460754400 Код за вид плащане: 44 80 07