Нормативно основание:

Наредба № 34 от 6 декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници - чл. 24, ал. 2, т. 1

Необходими документи:

- Заявление за издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници към удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз № ………………………. от ………….. 20 …. г.

- Удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници;

- Списък на автомобилите към удостоверението за регистрация;

- Списък с данни на лицата по чл. 3, ал. 2 (приложение № 4б);

- Копие от удостоверението за „Водач на лек таксиметров автомобил“;

- Копие от удостоверението за „Психологическа годност”;

- Служебна справка в НАП Габрово за липса на данъчно осигурителни задължения или за разсрочване ако има такива /извършва се от Община Габрово/;

- Заверени копия от удостоверения за годност на всички автомобили / контролен талон към знака за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на лекия таксиметров автомобил и картата за допълнителен преглед на лек таксиметров автомобил;

- Фискална касова бележка от таксиметровия апарат за всеки отделен автомобил;

- Пълномощно.

Срок за издаване: 14 дни

Такси:

1. Издаване на разрешително за таксиметров превоз и стикер за обозначаване на всеки отделен таксиметров автомобил - 20 лева;

2. Годишно право за ползване на едно паркомясто за всеки отделен таксиметров автомобил - 100 лева.

Банкова сметка: BG58STSA93008460754400 Код за вид плащане: 44 80 07