Нормативно основание:

Наредба № 34 от 6 декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници - чл. 10, ал. 6

Необходими документи:

- Заявление за издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз № ………………………. от ………….. 20 …. г.

            - Документ за платена такса;

            - Пълномощно.

Срок за извършване: 14 дни

Такса: 10 лева

Банкова сметка: BG58STSA93008460754400 Код за вид плащане: 44 80 07