Нормативно основание:

Наредба № 34 от 6 декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници - чл. чл. 10, ал. 4

Необходими документи:

- Заявление за вписване на превозни средства и/или водачи в списъка/списъците към удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз № ……………………. от  …………. 20 … г.;

            - Фискална касова бележка от таксиметровия апарат за всеки автомобил от списъка;

            - Заверено копие на документ, удостоверяващ съгласието на собственика на автомобила да бъде вписан в списъка към удостоверението за регистрация, когато автомобилът не е собственост на търговеца;

            - Документ за платена такса;

            - Пълномощно.

Срок за извършване: 14 дни

Такса: 10 лева за всяко конкретно превозно средство

Не се заплаща такса за вписване на водач

Банкова сметка: BG58STSA93008460754400 Код за вид плащане: 44 80 07