О Б Я В А

Община Габрово набира кандидати за работа на длъжност ръководител на Туристически информационен център

 

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ДЛЪЖНОСТТА:

Ръководи, управлява и осъществява дейността на Туристически информационен център – Габрово в изпълнение на държавната и общинска политика в областта на туризма.

 

ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ:

Реклама и маркетинг; туризъм; администрация; връзки с обществеността.

 

Кандидатите могат да получат копие от длъжностната характеристика, за да се запознаят подробно със задълженията на свободната позиция, от служителите в отдел „Управление на човешките ресурси“.

Работна заплата – 1500 лв.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Образователна степен - магистър
 • Специалност - в областта на: туризъм, връзки с обществеността, администрация, стопанско управление, култура
 • Минимален професионален опит – 3 години
 • Дигитална компетентност - Word, Excel, Power Point
 • Владеене на английски език

Необходими документи за кандидатстване:

 • заявление за кандидатстване до кмета на Общината - свободен текст;
 • мотивационно писмо;
 • автобиография;
 • копия на документи за придобита образователно-квалификационна  степен;
 • копия на документи за допълнителни квалификации и правоспособност (при наличие на такива);
 • копия на документи, удостоверяващи професионалния опит (трудова книжка, служебни книжка, осигурителна книжка или граждански договори).

Документите се приемат до 26.02.2021 г. в деловодството на Община Габрово.

Подборът ще се извърши по документи и събеседване.

Списъкът с допуснатите до събеседване кандидати, както и място, дата и час на провеждане ще се обявят на 05.03.2021 г. на таблото за обяви и съобщения в Центъра за административно обслужване в сградата на Община Габрово и на електронната страница на адрес:  www.gabrovo.bg/Актуално/Кариера/.

За справка: тел.: 066/818 315 – Д. Николова – началник-отдел УЧР

 

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за Защита на личните данни.