Нормативно основание: Закона за туризма - чл. 129а

 

Необходими документи:

1. в заявление-декларацията се декларират най-малко:

а) наименованието на лицето, както и името на местата за настаняване – стаи за гости, апартаменти за гости (с изписване с български и с латински букви), и адрес; телефон/факс и адрес на електронна поща, ако разполага с такива; в противен случай се изписват имената на упълномощеното лице и неговите телефон/факс и адрес на електронна поща;

б) че лицето има право да извършва дейност в обекта, в случай че това лице е различно от собственика на обекта, като се посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване в зависимост от вида му, а ако същият подлежи на вписване, се посочват акт, том и година и службата по вписванията, в която е вписан;

2. към заявление-декларацията се прилагат:

а) копие от документа за ползване на обекта, ако не е собствен и не подлежи на вписване;

б) изрично пълномощно, когато заявление-декларацията се подава от пълномощник.

 

Срок: 7 дни

Такса: 10 лв. на легло

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за регистриране за упражняване на дейност хотелиерство в стая за гости или апартамент за гости
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ 27 KB