Проект№ BG05M9OP001-2.040-0022 „Предоставяне на патронажна грижа за възрастни и лица с увреждания в община Габрово“

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“; Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“

Административен договор – № BG05M9OP001-2.040-0022-С01 от 03.07.2019 г.

Финансиране – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

Стойност – 531 679,04 лв., от които:

 • 451 927,18 лв. – средства от Европейския социален фонд
 • 79 751,86 лв. – национално съфинансиране

Продължителност на проекта  3 юли 2019 г. – 3 януари 2021 г. 

Обща цел

Подобряване качеството на живот и разширяване възможностите за социално включване на възрастните и хората с увреждания в община Габрово чрез предоставяне на патронажни грижи в домовете им за период от 12 месеца.

Специфични цели

 • Подобряване качеството на живот на потребители чрез предоставяне на специфични социално-здравни услуги, съответстващи на потребностите;
 • Създаване на модел за предоставяне на патронажни грижи на възрастни и хора с увреждания;
 • Изграждане на капацитет за предоставяне на качествени патронажни грижи.

Целеви групи

 • Възрастни хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
 • Хора с увреждания и техните семейства;
 • Служители на организации и институции, ангажирани с процесите на ДЕИ/служители на доставчици на социални и здравни услуги.

Основни дейности

 • Осигуряване на условия за предоставяне на услугата „Патронажна грижа“

обособяване на помещение (общинска собственост) за провеждане на работни срещи на екипа по проекта с лицата, ангажирани с предоставянето на услугата, както и с потенциалните потребители на услугата;

закупуване на офис и техническо оборудване за нуждите по изпълнение на проекта и по предоставяне на социално-здравната услуга;

закупуване на автомобил за равен достъп на всички нуждаещи се лица до социално-здравната услуга.

 • Регламентиране и обезпечаване реалното предоставяне на услугата „Патронажна грижа“

разработване на правила за предоставянето на услугата, съобразени с Методиката за предоставяне на патронажна грижа и стандарти за качество на услугата, изготвена от Министерство на здравеопазването;

възлагане предоставянето на услугата за управление на външно лице – доставчик на социални услуги (в това число общинско предприятие) или на публични лечебни и здравни заведения;

обучение на лицата, предоставящи услугата „Патронажна грижа“, провеждане на регулярна супервизия за надграждане и развиване на придобитите умения.

 • Предоставяне на социално-здравната услуга „Патронажна грижа“

определяне потребителите на услугата – 224 души;

предоставяне на услугата – до 2 часа дневно.

Очаквани резултати и положителни ефекти

 • Развиване на комплексни (здравни, социални и психологически) услуги в домашна среда за възрастни и хора с увреждания;
 • Удовлетворяване на потребностите на целевите групи чрез предоставяне на комбинирани грижи;
 • Осигуряване на различна грижа, която да съответства на конкретните нужди на всеки потребител;
 • Осигуряване на задоволителен териториален обхват на социалните услуги, насочени към подкрепа на лица от целевите групи;
 • Развиване на професионалните умения и повишаване мотивацията на лицата, ангажирани с предоставянето на социални и здравни услуги;
 • Осигуряване на подкрепа в домашна среда и съхраняване на комфорта и усещането за социално участие на лицата от целевите групи.

Публикации

Стартира прием на заявления за ползване на патронажна грижа

Таня Христова подписа договор за предоставяне на „патронажна грижа“ на възрастни и хора с увреждания

Одобрен е проект за патронажна грижа за 220 души

 

066 993507 – Офис на Патронажната грижа се намира в гр. Габрово, ул. „Райчо Каролев“ 2, ет. 4, офис 32

Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция