Детска градина „Слънце” - гр. Габрово обявява свободно работно място по чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда,

във връзка с чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда, за длъжността учител в детска градина, с продължителност на работното време 8 часа

 

       Изисквания към кандидатите за длъжността:

  1. Образователно-квалификационна степен - бакалавър, магистър.
  2. Професионално направление - педагогика.
  3. Специалност: предучилищна педагогика, предучилищна и начална училищна педагогика.
  4. Професионална квалификация - детски учител или детски и начален учител.

       Необходими документи за кандидатстване:

  1. Заявление за кандидатстване до директора.
  2. Професионална автобиография (тип CV).
  3. Мотивационно писмо.
  4. Копие на диплома за завършено образование, специалност и квалификация.
  5. Копие на документи, удостоверяващи придобит трудов стаж и професионален опит.
  6. Копие на удостоверение за професионална квалификация.

   При подаване на документите за кандидатстване се представят и техните оригинали (удостоверяващи придобито образование, специалност, квалификация, трудов стаж и професионален опит) - за сверяване с представените копия.

       Срок и място на подаване на документите:

       Документите се подават лично в сградата на ДГ "Слънце" - гр. Габрово, ул. "Любен Каравелов" № 32, от 13.03.2020 г. до 19.03.2020 г. (включително), от 09.00 часа до 16.30 часа.

    Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни.

       Лице за контакт: Татяна Трикова – директор на ДГ „Слънце“; телефони за контакт: 066/806 610; 0878109676