Придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи – собственост на община Габрово, се извършва под общото ръководство и контрол на Общински съвет, съобразно разпоредбите на Закона за общинската собственост.

Основните цели при управлението на общинската собственост са в съответствие с проекта за бюджет за 2019 г. и Стратегия за управление на общинската собственост, която е изготвена в изпълнение на чл. 8, ал. 8 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и обхваща времевия диапазон 2016 – 2019 година.

 

Програма за придобиване, управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019г. 791 KB