Стратегията е основа за приемане от Общински съвет - Габрово на четири годишни програми за управление и разпореждане с общинска собственост, по една за всяка финансова година - 2016, 2017,2018 и 2019 г.
Стратегията очертава принципните очаквания и виждания на Община Габрово в областта на управлението на имоти - публична и частна общинска собственост, реализирането на сделки на разпореждане с имоти и вещи - частна общинска собственост и стопанската дейност на Общината, както и дефинира инструментариума за тяхното реализиране.

Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2016 – 2019г. 2.71 MB