Придобиването, управлението и разпореждането с общинска собственост през 2019 г. е осъществявано съгласно изискванията на нормативната уредба – ЗОС, ЗМСМА, ЗСПЗЗ, НРПУРОИ, специалните закони в съответната област и др. и в съответствие с приетата с Решение № 2/31.01.2019 г. „Програма за придобиване, управлението и разпореждането с общинска собственост през 2019 г.“, при спазване на правилата за законност, целесъобразност, прозрачност и публичност, залегнали в Стратегията за управление на общинската собственост за периода 2016-2019 г.

Отчет за изпълнение на програмата за 2019г.
Отчет за изпълнение на програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост 428 KB