Нормативно основание:

 

Закон за общинската собственост - чл. 62, ал. 4                 

 

Необходими за изпълнение на услугата документи:

- искане по образец /име, адрес, телефон/
- документи, доказващи правния интерес на лицето /при наличието на такива/
- квитанция за платена такса

Срок за извършване: 3 дни - Такса: 6 лв.

Срок за извършване: 20 дни - Такса: 3 лв.

Банкова сметка: BG58STSA93008460754400 Код за вид плащане: 44 80 07

искане по образец 30 KB