О Б Я В А

Община Габрово набира кандидати за работа на длъжност старши инспектор в Общински инспекторат – Община Габрово

Основна цел на длъжността:

 • Осъществява превантивен, текущ и последващ контрол по спазването - от страна на всички юридически и физически лица на територията на община Габрово, на нормативните актове на Общински съвет - Габрово, на законите и подзаконовите нормативни актове, както и на договори, по които страна е Община Габрово, когато такива са му възложени от Кмета на Община Габрово.
 • Осъществява административно–наказателна отговорност по предвидения законов ред.
 • Съдейства, в рамките на правомощията си, на всички лица на територията на община Габрово за предотвратяване на нарушения или преодоляване на последиците от нарушения на нормативно установения ред на територията на общината.
 • Оперативно отработва сигнали за нарушения на Наредби на Общински съвет - Габрово, закони и подзаконови нормативни актове, когато такива са му възложени от Кмета на Община Габрово.

 

Изисквания за заемане на длъжността:

Образователна степен: висше образование

Професионална област: без предпочитание

Професионален опит: не се изисква

Компютърна грамотност – работа с Microsoft Office (Word и Excel)

Предимство– свидетелство за управление на МПС, категория В

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • заявление за назначаване;
 • мотивационно писмо;
 • автобиография;
 • копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
 • копия от документи за допълнителни квалификации и правоспособност (при наличие на такива);
 • копия от документи, удостоверяващи професионалния опит;
 • копие от свидетелство за управление на МПС (при наличие на такова).

Документите се приемат до 11.12.2019 г. в деловодството на Община Габрово, пл. "Възраждане" № 3.

Подборът ще се извърши по документи, събеседване и практически изпит по компютърна грамотност.

Списъкът с допуснатите до събеседване и практически изпит по компютърна грамотност, както и мястото, датата, и часът на провеждане ще се обявят на 13.12.2019 г. на таблото за обяви и съобщения в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Габрово и на електронната  страница на адрес:  www.gabrovo.bg.

За справка тел.: 066/818 315  - Диана Николова.

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за Защита на личните данни.