ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ЗА ДЕЦА ОТ АУТИСТИЧНИЯ СПЕКТЪР

НАБИРА КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЛОГОПЕД

Център за социална рехабилитация и интеграция за деца от аутистичния спектър - Габрово набира кандидати за работа по трудово правоотношение за длъжността ЛОГОПЕД (1 щатна бройка за 1 лице - на пълно работно време (8 часа), или за 2 лица - на непълно работно време).

Основна цел на длъжността:

 • превенция, диагностика, терапия и консултация по отношение на комуникативните нарушения на деца от 3 до 18-годишна възраст;
 • индивидуално консултиране на родителите;
 • изготвя и води необходимата документация, свързана с пряката работа на логопеда;
 • работи в тясна връзка и сътрудничество с екипа на ЦСРИ.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър;
 • специалност - „Логопедия“, „Специална педагогика (логопедия)“, „Дефектология“, „Предучилищна педагогика и логопедия“;
 • професионален опит – не се изисква.

Допълнителни компетенции:

 • умения и нагласи за работа с деца с увреждания и техните семейства;
 • компютърна грамотност;
 • комуникативност.

Предимство:

 • наличие на професионален опит в областта на логопедията или дефектологията;
 • допълнителни квалификации, имащи отношение към длъжността.

Основно месечно трудово възнаграждение: 880.00 лв.

Необходими документи за кандидатстване:

 • заявление за допускане до подбор;
 • професионална автобиография;
 • копия на документи, удостоверяващи придобитата образователно-квалификационна степен;
 • копия на документи, удостоверяващи професионалния опит (когато кандидатът притежава такъв);
 • копия от документи, удостоверяващи допълнителната квалификация - удостоверения, сертификати и др. (когато кандидатът притежава такива).                                                                

Подборът на кандидатите за обявената длъжност ще се извърши на два етапа: по документи и събеседване. До по-нататъшно участие в процедурата не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват минималните изисквания за длъжността.

Място за подаване на документите:

Документите се подават лично или чрез пълномощник в деловодството на Община Габрово, пл. "Възраждане" № 3, за Център за социална рехабилитация и интеграция за деца от аутистичния спектър.

Срок за подаване на документи – до 14.02.2020 г.

Списъкът на допуснатите до събеседване кандидати, дата, място и час на провеждане ще бъдат публикувани на електронната страница на Община Габрово – www.gabrovo.bg, раздел Актуално/Кариера, до 20.02.2020 г.

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни.

За справка: тел.: 0878/909927 - Ралица Пейкова