Ръководството на Детска градина „Дъга” - град Габрово обявява свободно работно място по чл. 70 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 67, ал. 1, т.1 от КТ, със срок за изпитване до 6 /шест/ месеца в полза на работодателя, за длъжността помощник-възпитател, с продължителност на работното време 8 (осем) часа, считано от 14.10.2019 година.

 

Изисквания към кандидатите:

  1. Образование: средно.
  2. Завършен курс "Професионална квалификация помощник-възпитател".

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Заявление за кандидатстване до директора.
  2. Документ за самоличност, копие и оригинал (оригиналът се предоставя за сверка).
  3. Професионална автобиография (тип CV).
  4. Оригинал и ксерокопие на диплома за завършено образование, специалност и квалификация (оригиналът на дипломата се предоставя за сверка).
  5. Трудова книжка – ксерокопие и оригинал.
  6. Удостоверение за професионална квалификация "Помощник-възпитател".

Срок и място на подаване на документите:

Документите се подават лично в Детска градина "Дъга" - гр. Габрово, ул. "Варовник" № 5, от 08.10.2019 г. до 11.10.2019 г. (включително), от 14.00 часа до 16.30 часа.

 Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за Защита на личните данни.

Лице за контакт: Красимира Колева– директор на ДГ „Дъга“; телефон: 066/803079; 0879 049 660.