С   Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

Уважаеми избиратели,

    

   Във връзка с произвеждането на Местни избори на 27 октомври 2019 година Ви уведомяваме следното:

 

  1.  Съгласно чл. 36, ал.1 и ал.2 от Изборния кодекс избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес със заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник по настоящ адрес в срок до 12.10.2019 година. Условието за вписване на избирателя в избирателен списък по настоящ адрес е регистрацията на настоящия адрес в съответното населено място да е извършена най-малко 6 месеца преди изборния ден – 26.04.2019 година. Заявлението може да бъде подадено и по електронен път през интернет страницата на общината по настоящ адрес – Приложение №13/МИ.
  2.  Съгласно чл.37, ал.1 и ал.2 от Изборния кодекс избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общината по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато е направено своевременно искане по чл.36 от Изборния кодекс до кмета на общината, кметството или кметския наместник в срок до 12.10.2019 година или в срок до 21.10.2019 година при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК. Условието за вписване на избирателя в избирателен списък за гласуване с подвижна избирателна кутия е регистрацията на постоянния или настоящия адрес в съответното населено място да е извършена най-малко 6 месеца преди изборния ден – 26.04.2019 година. Заявлението може да бъде подадено и по електронен път през интернет страницата на общината по настоящ адрес - Приложение №17/МИ.

 

  1. Съгласно чл.43, ал. 1 и ал.2 от Изборния кодекс всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник в срок до 19.10.2019 година – Приложение №7/МИ.

4.Съгласно чл. 39, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс лицата, вписани в списъка на заличените лица и заличени от избирателния списък на секцията по постоянния им адрес могат да подадат заявление-декларация за изключването им от списъка на заличените лица до кмета на общината, кметството или кметския наместник. Заявлението трябва да съдържа доказателства и документи, удостоверяващи правото на лицето да гласува. Същото може да бъде подадено и по електронен път чрез интернет страницата на общината по постоянен адрес - Приложение № 11/МИ.

5. Съгласно чл.408, ал.1 във връзка с чл.396, ал.2 от Изборния кодекс лице, което не е български гражданин и е гражданин на друга държава членка на Европейския съюз, което отговаря на условията на чл.396, ал.2 от Изборния кодекс може да подаде Заявление-декларация по адреса си на пребиваване до кмета на общината, кметството или кметския наместник за вписване в избирателен списък – част II в срок до 16.09.2019 година. Условието за вписване на избирателя в избирателен списък част II е адресът на пребиваване в Република България в съответното населено място да е най-малко 6 месеца преди изборния ден  – Приложение №8-МИ.

Списъци на заличените лица от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. УКАЗАНИЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА Е-ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ.36, ЧЛ.37 И ЧЛ.39 ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС