Ръководството на Детска градина „Дъга" - град Габрово обявява свободно работно място по чл. 70 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ, за срок на изпитване до 6 /шест/ месеца в полза на работодателя, за длъжността психолог, с продължителност на работното време 8 /осем/ часа, считано от 20.09.2019 година.

 

Изисквания към кандидатите:

 1. Образование:
 • висше;
 • полувисше;
 • учащ.
 1. Образователно-квалификационна степен:
 • специалист;
 • бакалавър;
 • магистър.
 1. Специалност: Психология /детски психолог; психолог/.

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление за кандидатстване до директора.
 2. Документ за самоличност - копие и оригинал (оригиналът се представя за сверка).
 3. Професионална автобиография (тип CV).
 4. Оригинал и копие на диплома за завършено образование, специалност и квалификация (оригиналът се представя за сверка).
 5. Трудова книжка – ксерокопие и оригинал.
 6. Сертификати, удостоверяващи завършена квалификация.

Срок и място на подаване на документите:

          Документите се подават лично в сградата на Детска градина "Дъга" - гр. Габрово,  ул. "Варовник" № 5, от 09.09.2019 г. до 13.09.2019 г. (включително), от 14.00 часа до 17.00 часа.

         Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за Защита на личните данни.

Лице за контакт: Красимира Колева– директор на ДГ „Дъга“; телефон: 066/803079; 0879 049 660.