ОБЯВА

ОП „Паркиране и репатриране“ - Габрово удължава срока за подаване на документи от кандидати за длъжността главен счетоводител

 

Основна цел на длъжността:

 • ръководи, организира, контролира и отговаря за цялостната финансово-счетоводна дейност на предприятието;
 • осъществява контрол по спазване на финансовата и платежната дисциплина;
 • участва в извършване на текущ и последващ анализ на дейността на предприятието.

 

Изисквания към кандидатите за длъжността:

 • минимална образователно-квалификационна степен: висше образование;
 • да отговаря на изискванията на чл. 18 от Закона за счетоводството за завършено образование, съответстващ към него действителен стаж, както и липса на осъдителна присъда по глава пета и по глава шеста на раздел I от особената част на Наказателния кодекс;
 • отговорност, организираност, умения за работа в екип.

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • заявление – свободен текст;
 • мотивационно писмо;       
 • автобиография;
 • копие на документ за придобито образование;
 • копия на документи, удостоверяващи трудовия стаж;
 • копия на документи, удостоверяващи квалификация (при наличие на такава).

 

Място за подаване на документите:

Документите се приемат в деловодството на Община Габрово, пл. „Възраждане“ № 3.

 

Краен срок за подаване на документи: 30.09.2019 г.

 

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи и събеседване.

Списъкът с допуснатите до събеседване кандидати, както и място, дата и час на провеждане, ще се обявят до 08.10.2019 г. на таблото за обяви и съобщения в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Габрово и на електронната  страница на адрес:  www.gabrovo.bg, раздел Актуално/Кариера.

За справка:

- тел: 0884/905822 - Рачо Илиев - директор на ОП „Паркиране и репатриране“ - Габрово

 

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни.