Детска ясла "Първи юни" - гр. Габрово набира кандидати за длъжност медицинска сестра

 

Основна цел на длъжността – изпълнява дейности, свързани с отглеждане, грижи и възпитание на деца от 1 до 3 години.

Изисквания към кандидатите за длъжността:

- минимална образователна степен: бакалавър;

- професионално направление: Здравни грижи;

- специалност: медицинска сестра или акушерка;

- минимален професионален опит: 1 (една) година;

- членство в Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ).

Предимство: опит в работата с деца.

Основно месечно трудово възнаграждение: 745.00 лв.

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Заявление .
  2. Автобиография.
  3. Копие от документ за придобито образование.
  4. Копие от документ, удостоверяващ придобития професионален опит.
  5. Копие от документ, удостоверяващ членство в БАПЗГ.

 

Документи ще се приемат от 01.08.2019 г. до 26.08.2019 г., в Детска ясла „Първи юни” - гр. Габрово, ул. „Н. Балканеца” № 24.

Подборът на кандидатите ще се проведе на два етапа: по документи и събеседване.

Събеседване с допуснатите кандидати ще бъде проведено на 29.08.2019 г., от 13.00 часа, в кабинет - директор ДЯ „Първи юни“.

За справка тел.: 066/804 221, 0877158049 – Стефка Денева

 

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни.