О Б Я В А

Община Габрово набира кандидати за работа на длъжност младши експерт в отдел „Стопанска дейност и жилищна политика“

 

Основна цел на длъжността:

  • Провеждане на общинската и държавната политика в областта на земеделието.
  • Обслужване на граждани по въпроси, касаещи селското стопанство.
  • Обработване на документи, касаещи селското стопанство.
  • Обезпечаване процеса по издаване разрешения за добив на дървесина в земеделски земи.

 

Изисквания към кандидатите:

- минимална образователна степен – висше – професионален бакалавър;

- специалност на висшето образование - свързана с агрономство, горско стопанство или с опазване на околната среда;

- минимален професионален опит – не се изисква;

-  компютърна грамотност /много добри умения за работа с Word и Exсel - доказва се с практически изпит/.

 

Необходими документи за кандидатстване:

-   заявление – свободен текст;   

-   мотивационно писмо;     

-   автобиография;

-   копие от документ за придобито образование;

-   копие от документи, удостоверяващи професионалния опит /при наличие на такъв/;

-   копие от документи, удостоверяващи квалификация /при наличие на такава/.

 

Документите за кандидатстване се приемат до 19.07.2019 г. в деловодството на Община Габрово, пл. "Възраждане" № 3.

Подборът ще се извърши по документи, събеседване и практически изпит по компютърна грамотност.

Списъкът с допуснатите до събеседване и практически изпит, както и мястото, датата и часът на провеждане ще се обявят до 24.07.2019 г. на таблото за обяви и съобщения в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Габрово и на електронната страница на адрес: www.gabrovo.bg/Актуално/Кариера.

 

Лица за контакти:

- на тел.: 066/818 315 - Диана Николова – началник-отдел “Управление на човешките ресурси” - по въпроси, свързани с документите за кандидатстване;

- на тел.: 0885107106 - инж. Недялко Ценков – директор-дирекция "Общинска собственост и стопанска дейност" - по въпроси, свързани с естеството на работа.

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за Защита на личните данни.