Нормативно основание:

 

Закон за общинската собственост - чл. 62, ал. 4, във връзка с Граждански процесуален кодекс - чл. 587                 

 

Необходими за изпълнение на услугата документи:

- молба-декларация /представя се от лицето/
- актуална скица на имота по действащия план на населеното място или от кадастралната карта
- копие от документа за собственост на имота /при наличие на такъв/
- удостоверение за наследници /ако се подава от наследници - издава се служебно/
- други документи /при необходимост/
- пълномощно /ако се подава от упълномощено лице/
- квитанция за платена такса

Срок за извършване: 15 дни - Такса: 15 лв.

Банкова сметка: BG58STSA93008460754400 Код за вид плащане: 44 80 07