ОБЩИНА ГАБРОВО

      Търси да назначи УПРАВИТЕЛ на Приют за безстопанствени животни – гр. Габрово

 

Основна цел на длъжността:

Организира,  ръководи  и  контролира  цялостната  дейност  на  Приют за безстопанствени животни – гр. Габрово при спазване изискванията на действащото законодателство, приетите от  Общински  съвет – Габрово  нормативни документи,  свързани  с  дейността  на  Приюта и заповедите на кмета на Община Габрово.

Изисквания за заемане на длъжността:

  • изисквано образование: висше – бакалавър;
  • минимален професионален опит – да притежава 3 години общ трудов или служебен стаж, от които 1 година на ръководна длъжност;
  • компютърна грамотност /добри умения за работа с Word/.

Необходими документи за кандидатстване:

  • заявление за участие – свободен текст;
  • мотивационно писмо;
  • автобиография;
  • копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
  • копие от документите, удостоверяващи общия трудов стаж и стажа на ръководна длъжност.

Място за подаване на документите: гр. Габрово, пл. ”Възраждане” № 3, Община Габрово – деловодство;

телефон за справки: 066/818 315; лице за контакт: Диана Николова – н-к отдел “Управление на човешките ресурси”.

Краен срок за подаване на документите – 16.07.2019 г.

Подборът на кандидатите за обявената длъжност ще се извърши по документи и събеседване.

Списъкът с допуснатите до събеседване кандидати, както и място, дата и час на провеждане ще се обявят до 19.07.2019 г. на таблото за обяви и съобщения в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Габрово и на електронната страница на адрес:  www.gabrovo.bg/Актуално/Кариера.

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за Защита на личните данни.