Резултат от проведения подбор за длъжността директор на ОП „Паркиране и репатриране“ – гр. Габрово

 

След извършения подбор чрез събеседване и практически изпит по компютърна грамотност, комисията, назначена със заповед № 1043/31.05.2019 г. на кмета на Община Габрово,

РЕШИ:

     Най-добре представилият се кандидат е г-н Рачо Илиев и предлага на кмета на Община Габрово същият да бъде назначен на длъжността директор на ОП „Паркиране и репатриране“. 

       Кандидатът следва да се яви в Община Габрово, пл. „Възраждане“ № 3, отдел „Управление на човешките ресурси“, стая 110.