Община Габрово търси педагог за работа на граждански договор

в "Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства"

 

Община Габрово реализира проект BG05M9OP001-2.004-0042 „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Във връзка с дейността на Комплекса, Община Габрово търси  ПЕДАГОГ за работа на граждански договор в рамките на „Лятно училище“ през месец юли 2019 г. - за предоставяне на услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище“.

Изпълнителят следва:

 • да разработи програма за провеждане на лятното училище;
 • да изготви  подробен план-график за провеждане на лятното училище, включващ образователни елементи, комбинирани с интерактивни методи и игри, състезания, викторини и други творчески и познавателни дейности;
 • да прилага методи за индивидуален подход с цел максималното развитие и изява на всяко дете съобразно индивидуалните му заложби, способности, интереси и предпочитания, за развитие на детското творчество, изява на личностния потенциал на всяко дете;
 • да изготви индивидуална педагогическа оценка на знанията/уменията на всяко дете, участващо в дейностите в началото и в края на лятното училище;
 • да  подпомага преодоляването на затрудненията в изучаването на български език;
 • да създаде и поддържа индивидуално досие за всяко дете, включено в лятното училище;
 • да планира и прилага адекватни методи, средства, материали и инструментариум за реализация на образователната дейност и диагностичната дейност, свързана с развитието на децата;
 • да планира и осъществява взаимодействие с родителите на децата в образователната дейност;
 • да насърчава включването на родителите от целевата група в организирането и провеждането на различните прояви, съпътстващи лятното училище;
 • да формира положителни нагласи към ученето като ценност и за изграждането на умения за активно и самостоятелно учене, на умения за работа в екип и в група, на умения за решаване на проблеми и на умения за критично мислене;
 • да участва при необходимост в срещи с останалите специалисти, включени в дейностите по проекта, с цел съвместна работа, подобряване на прилаганите методи и други;
 • да оказва методическа подкрепа на медиаторите, включени в дейността, относно мотивиране и привличане на представители на целевата група.

Минимални изисквания към кандидатите:

 • минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър;
 • професионално направление – „Педагогика“;
 • специалност – „Предучилищна и начална училищна педагогика“;
 • професионална квалификация – „педагог“, „детски учител“, „начален учител“ или „учител“;
 • професионален опит: 1 година по специалността;
 • да притежават компютърна грамотност;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.

Предимство за кандидатите:

 • да имат практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца и семейства в риск;
 • да познават спецификата на педагогическата работа с различни уязвими групи – деца с поведенчески проблеми, деца, живеещи във високорискови общности.

Брутно възнаграждение за изпълнение на гражданския договор: в размер на не повече от 1029.25 лв. за целия период на договора (максимален брой часове за целия период на договора - 115; почасово възнаграждение в размер на 8.95 лв.).

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление за допускане до подбор  (по образец).
 2. Професионална автобиография (CV – по образец).
 3. Декларация –  (по образец).
 4. Копия на документи, удостоверяващи придобитата образователно-квалификационна степен.
 5. Копия на документи, удостоверяващи професионалния опит.
 6. Копия от документи, удостоверяващи допълнителната квалификация - удостоверения, сертификати и др. (когато кандидатът притежава такива).

Подборът на кандидатите ще се извърши на два етапа: по документи и събеседване. До втори етап от процедурата се допускат кандидати, представили в срок документи, удостоверяващи изпълнение на посочените минимални изисквания.

До участие в процедурата не се допускат лица, които не са представили документите си за кандидатстване в срок.

Документите се подават лично или чрез пълномощник в деловодството на Община Габрово, пл. „Възраждане“ № 3, Център за информация и услуги на гражданите.

Срок за подаване на документи – 19.06.2019 г.

Списъкът на допуснатите до събеседване кандидати и информация за дата, място и час на провеждането му ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Габрово – www.gabrovo.bg - раздел Актуално/Кариера, до 24.06.2019 г.

Необходимите документи за кандидатстване (по образец) – заявление, автобиография и декларация, може да получите в сградата на Община Габрово, дирекция „Образование и социални дейности“, ст. 2 и ст. 8 (партерен етаж), или да изтеглите (приложени са по-долу в обявата за работа).

За контакт: тел. 066 818 399/442 – дирекция „Образование и социални дейности“.

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни.

Подробна информация за проекта и дейността на "Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства" може да намерите по-долу в обявата за работа, както и на интернет страницата на Община Габрово.          

Документи за кандидатстване
04.06.2019
Заявление 104 KB
Автобиография 132 KB
Декларация 102 KB
Информация проект 127 KB