Нормативно основание:

Закон за общинската собственост - чл. 62, ал. 4                 

 

Необходими за изпълнение на услугата документи:

- искане по образец /име, адрес, телефон/;
- документ за собственост;
- скица на имота /издава се служебно/;
- пълномощно /при необходимост/
квитанция за платена такса

Срок за извършване: 3 дни - Такса: 10 лв.

Срок за извършване: 20 дни - Такса: 5 лв.

Банкова сметка: BG58STSA93008460754400 Код за вид плащане: 44 80 07

искане по образец 30 KB