В резултат от извършения подбор по документи за длъжността кариерен консултант в Център за подкрепа на личностно развитие „Кариерно ориентиране - Габрово“ (2 свободни работни места), комисията, назначена със заповед на директора на ЦПЛР „Кариерно ориентиране - Габрово“, реши:

            1. Допуска до събеседване за длъжността кариерен консултант в ЦПЛР „Кариерно ориентиране - Габрово“ следните кандидати:

                Анна Енчева

                Маринела Костова

            2. Събеседването с допуснатите кандидати ще се проведе на 15.01.2019 г., в сградата на Община Габрово, пл. „Възраждане“ № 3, партер, заседателна зала на дирекция „Образование и социални дейности“, както следва:

                Анна Енчева - начален час на събеседване: 15.00 ч.

                Маринела Костова - начален час на събеседване: 15.20 ч.