Резултат от подбор по документи за длъжността медиатор в „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства” - Община Габрово

     В резултат от извършения подбор по документи за длъжността медиатор в „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства”, във връзка с изпълнение на проект BG05M9OP001-2.004-0042 „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, комисията, назначена със заповед № 8/04.01.2019 г. на кмета на община  Габрово,

РЕШИ:

1. Допуска до събеседване за длъжността медиатор в „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства” следните кандидати:

Димитър Джелепов

Елена Генова

Мария Михайлова

Марияна Андреева

Ралица Гатева

Силвия Пенчева

Теодора Минчева

Христина Кънева

2. Не допуска до събеседване за длъжността медиатор в „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства” следния кандидат:

            Бистра Бойчева

3. Събеседването и практическият изпит по компютърна грамотност с допуснатите кандидати ще се проведат на 10.01.2019 г., в сградата на Община Габрово, пл. „Възраждане“ № 3, етаж I, стая 106, както следва:

Димитър Джелепов - начален час на събеседване: 14.10

Елена Генова - начален час на събеседване: 14.30

Мария Михайлова - начален час на събеседване: 14.50

Марияна Андреева - начален час на събеседване: 15.10

Ралица Гатева - начален час на събеседване: 13.50 ч.

Силвия Пенчева - начален час на събеседване: 15.30

Теодора Минчева - начален час на събеседване: 15.50

Христина Кънева - начален час на събеседване: 16.10