Резултат от подбор по документи за длъжността психолог в „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства”

      В резултат от извършения подбор по документи за длъжността психолог в „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства”, във връзка с изпълнение на проект BG05M9OP001-2.004-0042 „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, комисията, назначена със заповед № 8/04.01.2019 г. на кмета на община  Габрово,

РЕШИ:

1. Допуска до събеседване за длъжността психолог в „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства” следните кандидати:

Ралица Бъчварова

Ралица Гатева

2. Събеседването и практическият изпит по компютърна грамотност с допуснатите кандидати ще се проведат на 10.01.2019 г., в сградата на Община Габрово, пл. „Възраждане“ № 3, етаж I, стая 106, както следва:

Ралица Бъчварова - начален час на събеседване - 13.30 часа

Ралица Гатева - начален час на събеседване - 13.50 часа

 

Недопуснати кандидати на длъжността психолог няма.