Резултат от подбор по документи за длъжността ръководител на „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства” - Община Габрово

 

       В резултат от извършения подбор по документи за длъжността ръководител на „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства”, във връзка с изпълнение на проект BG05M9OP001-2.004-0042 „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, комисията, назначена със заповед № 8/04.01.2019 г. на кмета на община Габрово,

РЕШИ:

1. Допуска до събеседване за длъжността ръководител на „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства” следния кандидат:

           Стефка Пеева

2. Не допуска до събеседване за длъжността ръководител на „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства” следния кандидат:

           Мариета Пейчева

 

          Събеседването и практическият изпит по компютърна грамотност с допуснатия кандидат ще се проведат на 10.01.2019 г., от 13.10 часа, в сградата на Община Габрово, пл. „Възраждане“ № 3, етаж I, стая 106.