ОБЩИНА ГАБРОВО

ОБЯВЯВА:

                                           Конкурс за длъжността СТАРШИ ЕКСПЕРТ в отдел „Общинска собственост“, дирекция „Общинска собственост и стопанска дейност”

 

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

- отдаване под наем на общински недвижими имоти;

- контрол върху изплащането на дължимите суми по наемите;

- ефективни действия във връзка с управлението на общинската собственост.

 • Изисквана минимална степен на завършено образование: бакалавър
 • Години професионален опит – 1 година

или

           Минимален ранг - V младши

 • Специалност, по която е придобито образованието: икономика
 • Специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт: няма
 • Допълнителни умения и квалификации :
  1. Компютърни умения.
  2. Комуникативна компетентност.
  3. Умение за работа в екип.
 • Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността -  600 лв. (Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.)
 • Брой работни места, за които се обявява конкурсът – 1
 • Начин на провеждане на конкурса:

1.  Тест.

2.  Интервю.

 • Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление за участие – по образец (Приложение № 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители).

Заявлението се предоставя от служителите в отдел “Управление на човешките ресурси” в Община Габрово, ет. І, стая № 110.

Към заявлението се прилагат:

- Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлени престъпления от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност (образец на декларацията се предоставя от отдел „Управление на човешките ресурси”).

- Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и за допълнителни квалификации и правоспособност (при наличие на такива).

- Копия от документите, удостоверяващи професионалния опит или придобития ранг като държавен служител (при наличие на такъв).

- Автобиография.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от кандидата или чрез пълномощник, като за изискваните копия се представят и оригиналите за сверка.

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни.

 • Място за подаване на документите:

гр. Габрово, пл. ”Възраждане” № 3, Община Габрово, отдел “Управление на човешките ресурси”, ет. І, стая № 110;

телефон за справки: 066/ 818 315, лице за контакти: Диана Николова – н-к-отдел “Управление на човешките ресурси”.

 • Краен срок за подаване на документите – 19.01.2019 г.
 • Ден на публикуване: 07.01.2019 г.
 • Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото за обяви и съобщения в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Габрово и на интернет страницата на Общината на адрес: www.gabrovo.bg /Актуално/Кариера.